Privacyverklaring

Omgang persoonsgegevens

Voeding Leeft verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven zij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Voeding Leeft, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 52461742 te Amsterdam. Voeding Leeft schakelt mogelijk Reverse B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 67392512, in voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Reverse B.V. is een dochteronderneming van Voeding Leeft en tussen beide partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Reverse B.V. gebruikt de handelsnaam “Keer Diabetes2 Om”.


Doel en rechtsgrond voor onze verwerking

Voeding Leeft en Reverse B.V. verwerken persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening aan cliënten om deelname aan een leefstijlprogramma van Voeding Leeft of het programma Keer Diabetes2 Om van Reverse B.V. mogelijk te maken, alsmede ten behoeve van de communicatie. Aanvullend verwerken Voeding Leeft en Reverse B.V. persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de websites van de organisatie onder andere voedingleeft.nl, keerdiabetesom.nl en mijnvoedingleeft.nl en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Voeding Leeft en/of Reverse B.V. met jou sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Voeding Leeft en Reverse B.V., en van haar cliënten en derden. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) vraagt Voeding Leeft of Reverse B.V. jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Voeding Leeft voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.


Welke persoonsgegevens:

Als je aanmeldt voor een nieuwsbrief

Voor het versturen van nieuwsbrieven verwerken Voeding Leeft en/of Reverse B.V je naam en e-mailadres. Voeding Leeft en/of Reverse B.V. verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekend maakt. We bewaren je gegevens tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief en kunnen deze gegevens gebruiken voor een persoonlijke follow-up per mail.


Als je wilt of gaat deelnemen aan een informatiebijeenkomst

Voeding Leeft en/of Reverse B.V verwerken jouw naam en contactgegevens zodat zij jou kunnen registreren voor de informatiebijeenkomst en je bijbehorende informatie kunnen toesturen. Na de informatiebijeenkomst gebruiken zij je gegevens om contact met je op te nemen als je hebt aangegeven interesse te hebben in deelname aan een van de programma’s. Als je aangeeft geen verdere interesse te hebben, dan zal Voeding Leeft jouw persoonsgegevens uiterlijk drie weken na het bezoek aan de informatiebijeenkomst definitief uit onze systemen verwijderen. Als je bij registratie voor de bijeenkomst hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan zullen zij jouw naam en e-mailadres daarvoor gebruiken en bewaren tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.


Als je de diabetes type 2 zelftest doet

Als je de diabetes type 2 zelftest doet, verwerken Voeding Leeft en/of Reverse B.V. jouw gegevens om jouw persoonlijk testresultaat te generen en je dit resultaat toe te sturen via een mail. Zij verwerken hiervoor de volgende (persoons)gegevens: naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres en jouw verzekeraar. Daarnaast verwerken zij gegevens over jouw gezondheid: gewicht, lengte, buikomvang, medicatiegebruik, HbA1c en diabetesduur. Zij vragen hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming. Zij bewaren jouw gegevens (naam, e-mailadres en testresultaat) voor 3 maanden om na de zelftest contact met je op te nemen over mogelijke deelname aan Keer Diabetes2 Om. Zij delen je gegevens niet met derde partijen. Zij vragen hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming. 


Als je je inschrijft voor deelname aan een programma van Voeding Leeft of Reverse B.V.

Als je je inschrijft voor deelname aan een programma van Voeding Leeft of Reverse B.V door middel van ons (digitaal) inschrijfformulier verwerkt Voeding Leeft mogelijk de volgende (persoons)gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres, geboortedatum, BSN en verzekeringsgegevens. Daarnaast verwerken we bijzondere persoonsgegevens (afhankelijk van het programma), zoals je medische geschiedenis inclusief diagnose, bloedwaarden (bijvoorbeeld - HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille en medicatiegebruik. In sommige gevallen neemt Voeding Leeft contact op met je hoofdbehandelaar (huisarts/internist) om te overleggen over je gezondheid voor zover deze betrekking heeft op jouw mogelijke deelname aan het programma. Hier vraagt Voeding Leeft expliciet toestemming voor. Zij maken een verslag van het contact en de uitkomsten van het overleg. Deze gegevens worden eveneens door ons verwerkt.

Als je inschrijft via een andere organisatie (Radboudumc, Nationaal MS fonds en LUMC) dan verwerkt Voeding Leeft de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres en geboortedatum. Daarnaast ontvangen en verwerken zij bijzondere persoonsgegevens zoals je diagnose, medische voorgeschiedenis en informatie over mogelijke voedselintoleranties en eetvoorkeur(en). Wanneer je afziet van deelname aan het programma en geen contact meer wil met Voeding Leeft, verwijderen zij jouw gegevens binnen 28 dagen na ontvangst van de afmelding.


Als je deelneemt aan het Keer Diabetes2 Om programma

Behandelfase: Gedurende je deelname worden jouw gemeten bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille, medicatiegebruik en gespreksverslagen door ons verwerkt en bewaard opdat Voeding Leeft jouw voortgang zo goed mogelijk kan bewaken en desgevraagd met jouw hoofdbehandelaar kan overleggen.

Onderhoudsfase: Na deelname aan de behandelfase van het programma gebruiken we je gegevens om je te informeren over het inspiratietraject en je voortgang te bewaken, eventueel in overleg met je hoofdbehandelaar. Tevens bieden we hierdoor jouw hoofdbehandelaar de mogelijkheid advies in te winnen bij Keer Diabetes2 Om. We verwerken hiervoor jouw gemeten bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille en medicatiegebruik.

Online community Mijn Voeding Leeft: Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het programma is op eigen risico. Mijn Voeding Leeft is een beveiligde omgeving. Keer Diabetes2 Om streeft ernaar het platform optimaal te beveiligen. Keer Diabetes2 Om kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst. Gegevens die je vrijwillig door kunt geven binnen Mijn Voeding Leeft zijn je naam, mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, woonplaats, foto, glucosewaarden, HbA1c, medicatiegebruik, gewicht en taille.


Als je deelneemt aan een Voeding Leeft programma: Leef! met MS, - Reuma, - IBD en Beter Gezond (leefstijlprogramma na de behandeling voor kanker)

Gedurende je deelname wordt jouw voortgang bijgehouden (gewicht en buikomvang) en vragen we hoe het met je gaat (bijvoorbeeld energie, slaap, ontspanning, beweging, voeding, pijn en concentratie) via het online platform van Voeding Leeft. Gespreksverslagen worden door ons verwerkt en bewaard opdat Voeding Leeft jouw voortgang zo goed mogelijk kan bewaken. Ook verwerken we inlog- en gebruiksgegevens om te onderzoeken hoe (vaak) deelnemers gebruik maken van het platform.


Na afronding van het programma

Na afronding van het programma (24 maanden) bewaart Voeding Leeft jouw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers nog 20 jaar digitaal. Zij hebben jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. Zij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Zij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigt Voeding Leeft de gegevens.


Samenwerking met derden

Zonder schriftelijke toestemming verstrekt Voeding Leeft en Reverse B.V. je persoonsgegevens niet aan derden.


Keer Diabetes2 Om programma 

Om een veilige en effectieve behandeling te waarborgen werkt Voeding Leeft samen met jouw hoofdbehandelaar gedurende de behandelfase van het programma. Indien nodig delen en ontvangen zij (medische) gegevens die verband houden met jouw voortgang van het programma. We vragen hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Beter Gezond programma

Voeding Leeft werkt samen met het Radboudumc voor de ontwikkeling en uitvoering van het Beter Gezond programma (leefstijlprogramma na de behandeling voor kanker). Het Radboudumc voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van het leefstijlprogramma. Zij vragen jouw nadrukkelijke toestemming om de gegevens die je hebt ingevuld op het inschrijfformulier te delen met Voeding Leeft. Zo kunnen zij contact met je opnemen voor deelname aan het leefstijlprogramma. Als je deelneemt, lever je gegevens op directe wijze aan de onderzoekers door het invullen van de vragenlijsten. De gegevens die verzameld worden door het Radboudumc zijn eigendom van zowel Voeding Leeft als het Radboudumc en beide partijen hebben inzage in de gegevens. Je deelt gegevens met het Radboudumc, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het leefstijlprogramma, mits je hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Daarnaast geef je bij je inschrijving toestemming voor het delen van gegevens die Voeding Leeft verzameld met het Radboudumc voor onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld inlog- en gebruiksgegevens verzameld via het Mijn Voeding Leeft platform). RadboudMC zal ook over het programma en de resultaten daarvan communiceren.


Leef! met MS programma 

Voeding Leeft werkt samen met het Nationaal MS Fonds en VUmc voor de ontwikkeling en uitvoering van het MS programma. Het Nationaal MS Fonds financiert de uitrol van het programma en is tevens betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling. Zij hebben inspraak op de uiteindelijke vorm en inhoud van het programma. Het programma is intellectueel eigendom van Voeding Leeft. Daarnaast zet het Nationaal MS Fonds zich in voor de werving van deelnemers voor het programma via hun mediakanalen. Voeding Leeft bevestigt de deelnemers aan het Nationaal MS Fonds door doorgifte van voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer via een beveiligde verbinding. Het Nationaal MS Fonds vraagt vervolgens de deelnemers aan het programma een eigen bijdrage te betalen. Het Nationaal MS Fonds is verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling, waarna terugmelding plaatsvindt naar Voeding Leeft via een beveiligde verbinding. Het VUmc voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van het leefstijlprogramma. Voeding Leeft vraagt jouw nadrukkelijke toestemming om je naam en e-mailadres te delen met het VUmc. Dit ten behoeve van het versturen van de online vragenlijsten en het verifiëren van jouw diagnose. Je levert je gegevens op directe wijze aan de onderzoekers door het invullen van de vragenlijsten. De gegevens die verzameld worden door het VUmc zijn eigendom van zowel Voeding Leeft als VUmc en beide partijen hebben inzage in de gegevens. Je deelt gegevens met het VUmc, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het leefstijlprogramma, mits je hiervoor schriftelijk toestemming geeft. VUmc zal ook over het programma en de resultaten daarvan communiceren.


Leef! met Reuma programma 

Voeding Leeft werkt samen met ReumaNederland en Erasmus MC voor de ontwikkeling en uitvoering van het Leef! met Reuma programma. ReumaNederland financiert de uitrol van het programma en is tevens betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling. Zij hebben inspraak op de uiteindelijke vorm en inhoud van het programma. Het programma is eigendom van Voeding Leeft. Daarnaast zet ReumaNederland zich in voor de werving van deelnemers voor het programma via hun mediakanalen. ReumaNederland zal ook over het programma en de resultaten daarvan communiceren. ErasmusMC voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van het leefstijlprogramma. Voeding Leeft vraagt jouw nadrukkelijke toestemming om je naam en e-mailadres alsmede de contactgegevens van je behandelend arts te delen met ErasmusMC. Dit ten behoeve van het versturen van de online vragenlijsten en het verifiëren van jouw diagnose. Je levert je gegevens op directe wijze aan de onderzoekers door het invullen van de vragenlijsten. De gegevens die verzameld worden door het ErasmusMC zijn eigendom van Voeding Leeft en Voeding Leeft heeft hier ook inzage in. Je deelt gegevens met het ErasmusMC, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de effectiviteit van de leefstijlbehandeling Leef! met Reuma, mits je hiervoor schriftelijk toestemming geeft. 


Leef! met IBD programma

Voeding Leeft werkt samen met het MLDs en LUMC voor de ontwikkeling en uitvoering van het Leef! met IBD programma. De Maag Lever Darm stichting financiert de uitrol van het programma. Het programma is intellectueel eigendom van Voeding Leeft.

Het LUMC voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van het leefstijlprogramma. Daarnaast zet het LUMC zich in voor de werving van deelnemers voor het programma. Het LUMC bevestigt de toegewezen deelnemers aan Voeding Leeft door doorgifte van voornaam, achternaam en e-mailadres en telefoonnummer via een beveiligde verbinding. Je levert je gegevens op directe wijze aan de onderzoekers door het invullen van de vragenlijsten. De gegevens die verzameld worden door het LUMC zijn eigendom van zowel Voeding Leeft als LUMC en beide partijen hebben inzage in de gegevens. Je deelt gegevens met het LUMC, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de effectiviteit van het leefstijlprogramma. LUMC zal ook over het programma en de resultaten daarvan communiceren.


Jouw rechten

Je hebt het recht om Voeding Leeft of Reverse B.V. (Keer Diabetes2 Om) te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Voeding Leeft te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Voeding Leeft is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens opgenomen in dit document in de alinea getiteld ‘contact’. Voeding Leeft of Reverse B.V. neemt een besluit binnen vier weken na ontvangst van je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop zij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de alinea ‘wat kun jij doen’ in dit document.


Wijzigingen

Voeding Leeft en Reverse B.V. houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Je persoonsgegevens worden door Voeding Leeft en/of Reverse B.V. niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings gebruikt Voeding Leeft Salesforce marketing cloud, in samenwerking met Growing Minds als verwerker voor het verzorgen van mailings. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Voeding Leeft het CRM-systeem Salesforce in als verwerker. Salesforce is gevestigd in de Verenigde Staten, maar de opgeslagen gegevens van Voeding Leeft worden op een Europese server (gevestigd in Ierland) opgeslagen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Salesforce verwijst Voeding Leeft je naar het privacybeleid van Salesforce.


Klacht gebruik persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens door Voeding Leeft of Reverse B.V. (Keer Diabetes2 Om), dan kun je daarover contact met ons opnemen. Voeding Leeft nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. Mochten we er desondanks samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wat kun jij doen?

Complimenten en suggesties kun je of per mail of telefoon doorgeven. Heb je een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende deelname aan het programma, kun je contact opnemen met de contactpersoon van je groep. Samen met jou bekijkt hij of zij jouw klacht of probleem en wordt er gezocht naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de klacht of het probleem voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Voeding Leeft. Zij zal contact met je opnemen om de klacht te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Voeding Leeft streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig. Heb je klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail of telefoon (info@voedingleeft.nl of 020-2217906) doorgeven. Je bericht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.


Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@voedingleeft.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Voeding Leeft via telefoonnummer 020-2217906.


Cookies, Google Analytics en andere gegevens die we verwerken als u gebruik maakt van de website van Voeding Leeft


Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:


Google Analytics

Daarnaast maakt de websites van Voeding Leeft en Reverse B.V. gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Voeding Leeft maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Voeding Leeft maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op de website van Google.


Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.voedingleeft.nl en www.keerdiabetesom.nl, welke domeinnaam wordt gehouden door het bedrijf Voeding Leeft en dochteronderneming REVERSE B.V. met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67392512. REVERSE B.V. handelt onder de naam Keer Diabetes2 Om.


Op deze website (www.voedingleeft.nl en www.keerdiabetesom.nl), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden:

• De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om hebben  zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om aanvaarden geen verplichting en wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om garanderen evenmin dat de website van Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om foutloos of ononderbroken functioneert.

• Op voedingleeft.nl en keerdiabetesom.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. 

• De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op de website van voedingleeft.nl en keerdiabetesom.nl beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met diabetes type 2, MS, IBD, Reuma of knker die willen deelnemen aan een van de programma’s. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door je arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door je arts begeleid te worden. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om is niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over diabetes type 2, MS, IBD, Reuma en kanker of de aan jou voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak moeten maken bij je huisarts of specialist.

• Op de website keerdiabetesom.nl zijn de resultaten van de diabetes zelftest gebaseerd op de resultaten van 3000 deelnemers na zes maanden. De lange termijn resultaten zijn niet meegenomen in de diabetes zelftest. Het Louis Bolk instituut heeft een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar Keer Diabetes2 Om, waarbij duurzame resultaten zichtbaar zijn met betrekking tot medicatiegebruik, gewicht en kwaliteit van leven na 24 maanden.

 

Auteursrechten

Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de MijnVoedingLeeft.nl,  VoedingLeeft.nl en keerdiabetesom.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van MijnVoedingLeeft.nl, VoedingLeeft.nl en keerdiabetesom.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende. Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatie teksten wordt aangemoedigd.

Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatie teksten aan patiënten te verstrekken.

De bron van de informatie, in casu Voeding Leeft.nl, MijnVoedingLeeft.nl en keerdiabetsom.nl, dient dan te worden weergegeven.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Voeding Leeft.


Email disclaimer

Een e-mailbericht van Voeding Leeft of Reverse B.V. is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Voeding Leeft staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Voeding Leeft. Zij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie verzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing een e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken zij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Voeding Leeft of Reverse B.V.. Zij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virus software.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-06-2024