Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.voedingleeft.nl en www.keerdiabetesom.nl, welke domeinnaam wordt gehouden door het bedrijf Voeding Leeft en dochteronderneming REVERSE B.V. met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67392512. REVERSE B.V. handelt onder de naam Keer Diabetes2 Om.

Op deze website (www.voedingleeft.nl en www.keerdiabetesom.nl), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden:

• De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om hebben  zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om aanvaarden geen verplichting en wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om garanderen evenmin dat de website van Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om foutloos of ononderbroken functioneert.

• Op voedingleeft.nl en keerdiabetesom.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. 

• De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op de website van voedingleeft.nl en keerdiabetesom.nl beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met diabetes type 2, MS, IBD, Reuma of knker die willen deelnemen aan een van de programma’s. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door je arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door je arts begeleid te worden. Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om is niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over diabetes type 2, MS, IBD, Reuma en kanker of de aan jou voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak moeten maken bij je huisarts of specialist.

• Op de website keerdiabetesom.nl zijn de resultaten van de diabetes zelftest gebaseerd op de resultaten van 3000 deelnemers na zes maanden. De lange termijn resultaten zijn niet meegenomen in de diabetes zelftest. Het Louis Bolk instituut heeft een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar Keer Diabetes2 Om, waarbij duurzame resultaten zichtbaar zijn met betrekking tot medicatiegebruik, gewicht en kwaliteit van leven na 24 maanden.


Auteursrechten

Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de MijnVoedingLeeft.nlVoedingLeeft.nl en keerdiabetesom.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van MijnVoedingLeeft.nl, VoedingLeeft.nl en keerdiabetesom.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende. Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatie teksten wordt aangemoedigd.

Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatie teksten aan patiënten te verstrekken.

De bron van de informatie, in casu Voeding Leeft.nl, MijnVoedingLeeft.nl en keerdiabetsom.nl, dient dan te worden weergegeven.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Voeding Leeft.


Email disclaimer

Een e-mailbericht van Voeding Leeft of Reverse B.V. is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Voeding Leeft staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Voeding Leeft. Zij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie verzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing een e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken zij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Voeding Leeft of Reverse B.V.. Zij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virus software.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@voedingleeft.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Voeding Leeft via telefoonnummer 020-2217906.