Jouw Privacy

Onze zorg

Voeding Leeft

Privacyverklaring Voeding Leeft

Omgang persoonsgegevens
Voeding Leeft verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Voeding Leeft, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 52461742 te Amsterdam. Voeding Leeft schakelt mogelijk Reverse B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 67392512, in voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Reverse B.V. is een dochteronderneming van Voeding Leeft en tussen beide partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Reverse B.V. gebruikt de handelsnaam “Keer Diabetes2 Om”. 

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking
Voeding Leeft verwerkt persoonsgegevens voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, inschrijving of aanmelding voor een Voeding Leeft programma, marketing- en communicatiedoeleinden en het beheren van deze website. We verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. 

Welke persoonsgegevens en herkomst
Nieuwsbrief
Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkt Voeding Leeft je naam en e-mailadres. Voeding Leeft verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekend maakt. We bewaren je gegevens tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Als je je inschrijft voor deelname aan een Voeding Leeft programma
Als je je inschrijft voor deelname aan een Voeding Leeft programma dan verwerken wij jouw (bijzondere) persoonsgegevens. Ieder programma verwerkt programma-specifieke (bijzondere) persoonsgegevens en daarom is voor ieder programma een privacyverklaring opgesteld. Voor het verwerken en bewaren van medische gegevens vragen wij jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In sommige gevallen nemen wij contact op met je behandelend arts om te overleggen over je gezondheid voor zover deze betrekking heeft op jouw mogelijke deelname aan een Voeding Leeft programma. Wij maken een kort gespreksverslag van het contact en de uitkomsten van het overleg. Deze gegevens worden eveneens door ons verwerkt.

Samenwerking met derden
Voeding Leeft verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden. 

Jouw rechten
Je hebt het recht om Voeding Leeft te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Voeding Leeft te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Voeding Leeft is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens opgenomen in dit document in de alinea getiteld ‘contact’. Voeding Leeft neemt een besluit binnen vier weken na ontvangst van je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de alinea ‘wat kun jij doen’ in dit document.

Wijzigingen
Voeding Leeft houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Je persoonsgegevens worden door Voeding Leeft [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings schakelt Voeding Leeft MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij je naar het privacybeleid van MailChimp. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Voeding Leeft het CRM-systeem Salesforce in als verwerker. Salesforce is gevestigd in de Verenigde Staten, maar de opgeslagen gegevens van Voeding Leeft worden op een Europese server (gevestigd in Ierland) opgeslagen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Salesforce verwijzen wij je naar het privacybeleid van Salesforce.

Klachtenregeling Voeding Leeft
Voeding Leeft vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Zowel op het hoofdkantoor als op de programma locaties probeert Voeding Leeft het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn, dat je minder tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. Mochten we er desondanks samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kun jij doen?
Complimenten en suggesties kun je of per mail of telefoon doorgeven. Heb je een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende deelname aan het programma, kun je contact opnemen met de contactpersoon van je groep. Samen met jou bekijkt hij of zij jouw klacht of probleem en wordt er gezocht naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de klacht of het probleem voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Voeding Leeft. Zij neemt contact met je op om de klacht te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Voeding Leeft streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig. Heb je klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail of telefoon (zie contactgegevens op de homepage) doorgeven. Je bericht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@voedingleeft.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Voeding Leeft via telefoonnummer 020-2217906.

Cookies, Google Analytics en andere gegevens die we verwerken als je gebruik maakt van de website van Voeding Leeft

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Google Analytics
Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Voeding Leeft maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Voeding Leeft maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op de website van Google.

MailChimp
Bij de verzending van e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen voor groepsbijeenkomsten en andere evenementen maakt Voeding Leeft gebruik van MailChimp. Op de inschrijf pagina’s voor nieuwsbrieven en uitnodigingen plaatst MailChimp een cookie (“AVESTA_ENVIRONMENT”). Meer informatie over deze cookies vind je op de website van MailChimp. De met gebruik van MailChimp verzonden e-mails bevatten voorts webbeacons. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails. Aan de hand daarvan kan Voeding Leeft het gebruik van de nieuwsbrief en de uitnodigingen analyseren en de inrichting en inhoud hiervan optimaliseren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8-4-2021

Disclaimer

Geen vervanging van medisch advies

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen die willen deelnemen programma’s van Voeding Leeft. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door jouw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door jouw arts begeleid te worden. Voeding Leeft.nl is niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over aandoeningen of de aan jou voorgeschreven behandeling worden door ons niet beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak maken bij je huisarts of specialist.

Voorwaarden

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden:

 

  1. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Voeding Leeft heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Voeding Leeft staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  2. Voeding Leeft.nl aanvaardt geen verplichting. Voeding Leeft.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten ontlenen worden. Voeding Leeft.nl garandeert evenmin dat Voeding Leeft.nl foutloos of ononderbroken functioneert.
  3. Voeding Leeft.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Voeding Leeft niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Voeding Leeft.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Auteursrechten

Voeding Leeft, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de Voeding Leeft.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van Voeding Leeft.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

 

Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatie teksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatie teksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu Voeding Leeft.nl, dient dan te worden weergegeven.

 

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Voeding Leeft.

Email disclaimer

Een e-mailbericht van Voeding Leeft is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Voeding Leeft staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Voeding Leeft. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie verzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing een e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Voeding Leeft. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virus software.

Contact

Suggesties voor verbetering van de website kunnen aan de redactie van Voeding Leeft worden doorgegeven per email info@voedingleeft.nl.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2021